„СКМ Порт Видин” АД е определен за концесионер на пристанищен терминал Видин юг

 

Правителството определи .СКМ Порт Видин " АД за концесионер на Пристанищен терминал Видин-юг. Частникът е избран след проведена процедура за предоставяне на концесия
на терминала за срок от 35 години, като договорът следва да бъде сключен в двумесечен срок.
Концесионерът следва да извършва годишно концесионно плащане,
съставено от две части – фиксирана и променлива. Фиксираната част на годишното концесионно плащане е в размер на 8060 лева без ДДС, а променливата част на годишното концесионно плащане в размер на 1,76% от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на
концесията, спрямо приетите за базови приходи от 252 000 лева. Инвестициите за срока на концесията са в размер на 3 737 000 лв.
Концесията ще спомогне за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на пристанищния терминал и ще създаде възможност за увеличаване на капацитета на пристанището.

Източник: http://www.crossdisplay.bg, 02.12.2016г.