Успешно приключи изпълнението на проект BG16M1OP001-5.001-0002

В периода 01/06/2016 – 31/12/2020 г. беше в ход изпълнението на проект BG16M1OP001-5.001-0002 „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“ с бенефициент ДП НКЖИ.

Верифицирани са средства в общ размер на 7 883 661.27 BGN с финансиране от ОПТТИ 2014-2020, от които от ЕФРР –  6 701 112,08  BGN и от НФ – 1 182 549,19 BGN.

В резултат на предоставената финансова подкрепа от фондовете на ЕС бяха постигнати очакваните резултати и заложените цели. Проектът бе полезен за служителите на НКЖИ, участващи при програмиране, планиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на европейските средства. На служителите бяха създадени адекватни и съвременни условия за работа и възможност да повишат познанията и да подобрят капацитета и способностите си.

Към момента всички проектни дейности са финализирани. След проведена проверка на място на 14 май 2021 г., Управляващият орган на ОПТТИ одобри окончателния доклад и свързаното с него искане за окончателно плащане по проекта, което бе извършено на 14 юни 2021 г., с което цялостното изпълнение се счита за успешно приключено.

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…