Транспорт и логистика 2018г – изграждане на устойчива транспортна система

Индустриален клъстер Средногорие организира Конференция“ Транспорт и логистика 2018г“  на 1 март 2018г. в Интер Експо Център, зала Витоша гр. София.

По време на конференцията ще бъдат разгледани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018″ ще постави акцент върху актуалните въпроси, касаещи развитието на транспорта и логисти­ката в България.

Основополагащ фактор за устойчивия икономи­чески растеж на всяка държава е добре разви­тата транспортна и логистична инфраструктура, позволяваща ефективното разпространение на стоките и безпроблемното пътуване на хо­рата, което води до свързаност, достъпност и подобряване качеството на живот.

Поради актуалността на този въпрос, форумът ще осигури необходимите условия за обсъж­дане на теми свързани с: бъдещето на транс­портната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвика­телствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

По време на конференцията ще бъдат разгле­дани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отгова­ряща на икономическите, социалните и еко­логичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

Събитието ще бъде посетено от широк кръг представители на бизнеса, държавните ин­ституции, неправителствения сектор, както и медии.

ПРОГРАМА

08:30 РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Велик Занчев, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

инж. Васил Велев, Председател, АИКБ

Петър Денев, Зам.-председател, БСК

Иван Петров, Старши зам. председател, Международната федерация на спедиторските сдружения

Илия Левков, Председател, ИКЕМ

инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, ИКС

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА:

СЕСИЯ I Национални предизвикателства и перспективи

Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие

09:30 Съвременната транспортна политика на България, Димитър Савов, Директор на дирекция „Национална транспортна политика”, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

09:50 Очертаване на дългосрочен хоризонт пред развитието на железопътния транспорт, Любомир Илиев, Управител, БДЖ – Товарни превози

10:10 Предизвикателства пред логистичния бранш в България, Иван Петров, Старши зам. председател, Международната федерация на спедиторските сдружения

10:30 Транспорт и логистика в Тракия икономическа зона – програма за устойчиво развитие, инж. Емил Янков, Мениджър Бизнес развитие, Тракия икономическа зона

10:50 Интермодалните превози – икономически и геополитически ресурс на България, Симеон Ананиев, Председател на УС, Клъстър Зелен Транспорт