Клъстер Зелен Транспорт провежда семинар „Представяне на дни на КЗТ“

Клъстер Зелен транспорт, ще проведе поредния семинар „Представяне на дни на КЗТ“. Ще бъде представена дейността на КЗТТ и развитието на проект: „УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ, КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № К-02-20/09.01.2013г., по процедура BG161PO003-2.4.01 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Събитието ще се състои на 16.12.2014г. Вторник, от 10:00 часа, в Best Western City Hotel.

 

Контакти:

Сдружение Клъстер Зелен Транспорт

Любомир Сяров – Председател на УС на КЗТ

София 1000, Иван Денкоглу № 34, етаж 2

тел.:+ 359 2 9815888

GSM:+ 359 888 801838

 

–-

Програма:

09.30– 10.00

Регистрация

Модератор: доц.д-рСимеонАнаниев

10.00– 10.20

Откриванена събранието. Приветствия:

от г-н Антон Гинев – Зам.Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

от г-н Петър Мутафчиев – Председател на СОП Форум за Балкански транспорт и инфраструктура

10.20-10.50

Отчет за работата на Клъстер Зелен Товарен Транспорт – Любомир

Сяров, председател на УС на КЗТТ.

10.50-11.20

Изпълнение на проект:„Утвърждаване на Клъстер„Зелен ТоваренТранспорт”, като фактор за развитие наинтермодалния транспортвБългария“ивъзможности за участие новипроекти

Г-н- Веселин Грозданов, координатор КЗТТ.

11.20-11.40

Представяне Асоциация на Бизнес Клъстерите в България

– г-н Венцислав Славков, председател на Асоциацията на БизнесКлъстерите.

11.40– 12.00

Дискусии и предложенияза развитие на дейностите,сътрудничеството и възможности за разработване на нови проекти.

12.00– 12.20

Предложения за промени в устава и наименованието на Клъстер Зелен Товарен Транспорт– г-н ОрлинКолев, юристна КЗТТ.

12.20– 12.40

Възможности за приемане нови членове на Клъстер ЗеленТоваренТранспорт– г-н Любомир Сяров, председател на УСна КЗТТ.

12.40– 13.00

Приемане план програма за дейността на Клъстер Зелен Товарен Транспорт – г-н Симеон Ананиев,зам. председател на УС наКЗТТ.

13.00– 13.10

Закриване на срещата

13.10

Коктейл

 

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]