КЗК отмени обществена поръчка на БДЖ

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени като незаконосъобразно решение на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка.

Отменя се поръчката с предмет: „Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”, съобщават от комисията. Проучването установи, че възложителят е заложил изискване към потенциалните кандидати, според което трябва да докажат опит в областта на застраховането, в частност по застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства”, чрез изпълнение на поне една услуга за всеки вид застраховка, застрахователната сума по която да е не по-малка от 25 на сто от прогнозната стойност на застрахователна сума на активите на възложителя, подлежащи на застраховане през първата година по съответния вид застраховка, предмет на обществената поръчка.

В случая, при застраховките „Релсови превозни средства”, стойността на услугата следва да е не по-малка от 53 565 946,14 лв. съгласно изискването на възложителя и прогнозната стойност на поръчката. КЗК счита, че изискването на застрахователна сума в такъв голям размер е необоснована пречка пред кандидатите, въвежда дискриминационен критерий и неправомерно ограничава тяхната възможност за участие в процедурата.

По този начин се възпрепятстват участници, които са извършвали повече от минимално изискваната от възложителя една застрахователна услуга по застраховане на релсови превозни средства, но сумата по същите да е на стойност по-ниска от изискуемата, което обстоятелство от своя страна не води до наличието на липса на опит, свързан с предмета на поръчката.

Източник: Новините