През 2016г. почва модернизацията на жп линията София – Елин Пелин

До края на 2015 г. се очаква да приключи изготвянето на подробен устройствен план (ПУП) и техническите проекти за жп линията София – Септември, съставен от участъците София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември. До края на юли обявяват търга за София – Елин Пелин. Финансирането от Механизма за свързване на Европа за София – Елин Пелин (от механизма се финансира и трасето Централна жп гара София – гара Волуяк) официално беше одобрено на 10 юли. Строителството на участъка започва през 2016 г.
Това стана ясно по време на представяне на проект "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елен Пелин – Септември". 
 
"Жп транспортът е транспортът на бъдещето. Всички основни политически документи за развитие на транспорта в Европейски съюз сочат ренесанс на жп транспорта и това не е случайно, каза Мария Чакърова, директор на Дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НКЖИ. Съгласно Бялата книга от 2010 г. 20% от пътническия транспорт и 30% от товарния следва да бъда прехвърлени на жп транспорт. България е част от европейското пространство и ние трябва да следваме тази политика. Успехите ни до момента са частични и в оставащите години от този период следва да работим активно и да насочваме пътници и товари към жп транспорта."
По отношение на направлението София – Септември Мария Чакърова отбеляза важността на участъка за жп връзката със Сърбия и Турция.
Иво Янакиев, ръководител на отдел "Подготовка на проекти" в НКЖИ, припомни, че трасето София – Септември се намира по продължението на европейски коридор 4. Изграждането му следва строителството на Пловдив – Септември, което ще бъде завършено до края на 2015 г. – началото на 2016 г. Скоростите по новото трасе ще са 120 – 160 км в час, теренът, през които минава то, е сложен, планински, затова се предлагат тунели и виадукти. Инж. Янакиев каза още, че в НКЖИ се работи по 4 големи проекта: София – Септември, София – Видин, "Инструмент за подготовка на проекти по ТЕN-T (тук попадат 3 проекта) и Пловдив – Бургас, фаза 2. Сключените договори по тези 4 групи проекти са 23 и са на стойност 67 млн. лв., което е доказателство за сложността и широкообхватността на железопътните проекти.
Борислав Кибаров, ръководител на Звеното за изпълнение на проекта София – Септември, представи проекта и работата по двата участъка. Целият проект е обект с национално значение от 2011 г. Изпълнителите работят по геоложките проучвания, от които зависи и работата по техническия проект. Общата индикативна стойност на участъка София – Септември е 815 894 894 евро. Двата участъка: Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, минават през планински участъци, което налага включването на
 
тунели и виадукти.
По трасето има общо 13 тунела и 25 моста. В първия участък, Елин Пелин – Ихтиман, се предвижда тунел с дължина над 6500 м. Във втория участък се предвиждат няколко по-къси тунела, които се редуват с виадукти, 4 от които са дълги и на голяма височина, като най-дългият е 700 м. При изграждането им ще се използват съвременни методи. Тяхното уточняване зависи от геоложките проучвания. За дългия тунел ще бъде избран нов австрийски тунелен метод, използването на тунелопробивна машина би било рисково заради геологията. По-късите тунели във втория участък най-вероятно няма да се строят по открит способ.
 
Подготовката на проекта за модернизация на жп линията София – Пловдив
се реализира чрез договори за изготвяне на ПУП и технически проекти за железопътен участък Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември.
За участъка София – Елин Пелин има само идеен проект и търгът ще бъде за инженеринг – проектиране и строителство.
За "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември", по обособени позиции 2 и 3, договорите са сключени 30.01.2015 г.:
Позиция 2: "Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Елин Пелин – Ихтиман изпълнител е ДЗЗД "ЕЛИН", съставено от "Трансгео" и немската "ХаТеГе Инженьор Бюро" Гмбх, договорът е за 10 230 000 лева без ДДС.
Позиция 3: "Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Ихтиман – Септември. Изпълнител е обединение "ЕЖИС – Евротранспроект", стойността на договора е 15 885 000 лева без ДДС.
За координатор на подготовката на техническите проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проекта "Модернизация на жп линията София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – септември" е избран консорциум "Нет ИкюИ Уиг". Договорът им е за 3 990 000 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Обединението координира изпълнението на договорите за подготовка на проекта; извършва – контрол и управление на качеството; контрол и управление на разходите; контрол по спазване на графиците за плащане; проверка и одобрение на представените от изпълнителите по договорите документи за плащания, включително за допустимост на разходите и съответствие с изискванията на ОП "Транспорт"; преглед и одобрение на изготвените от изпълнителите документи, доклади и проектни разработки преди представянето им на Възложителя.
 
Етапи на проектирането 
Жп проектантите работят по проектите в три етапа:
Етап I – Геодезически и геоложки проучвания. Предварителни технически решения. Технически паспорти на сгради и съоръжения
Етап II – Технически проекти за модернизация. Проекти за реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения и приемни здания. Изготвяне на ПУП
Етап III – Технически спецификации за строителство. Подготовка на документи за стартиране на отчуждителни процедури.
Подготовката на двата проекта е с финансиране от ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.
 
Проект София – Септември
Участък Дължина Индикативна стойност на строителството Финансиране 
София – Елин Пелин 22. 068 км, равнинен 67 984 601 евро Механизъм за свързване на Европа
Елин Пелин – Ихтиман 30. 551 км, планински 272 170 680 евро ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020
Ихтиман – Септември 44.798 км, планински 475 739 613 евро ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 
 
Обхват на дейностите по изпълнението на проекта
– Изготвен доклад за ОВОС за жп участъка Елин Пелин – Септември
– Изготвени технически проекти за модернизация на железопътните участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември
– Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за модернизация, в съответствие с изискванията на действащото законодателство
– Комплексни доклади след извършване на оценка на съответствието съгласно ЗУТ по всички части на техническите проекти с цел съгласуване и одобрение от компетентните органи, съгласно българското законодателство
– Извършена оценка за съответствието на проекта с изискванията за оперативна съвместимост
– Регистрирани технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта
– Одобрени подробни устройствени планове за железопътни участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември
– Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури и смяна на статута на земята
– Изготвени технически спецификации за строителство
– Изготвен Доклад от извършени теренни археологически проучвания за жп. участък София – Елин Пелин
– Актуализирани финансовите анализи, АРП, Тръжна стратегия за подготовка и изпълнение на проекта, формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството. 
Източник: Милена ВАСИЛЕВА, Градът.bg