Свити милиони от НКЖИ, замесен Пеевски – СГП си трае

 

Ужасяващи злоупотреби в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) са описани в сигнал на граждански сдружения до прокуратурата. От Софийска градска прокуратура обаче мълчат за огромните кражби.
Документите за далаверите са връчени преди две седмици, но до момента шефът на СГП Христо Динев не е казал и дума дали магистратите са се заели с разследване на потъналите в определени фирми милиони. От Сдружение за независим обществен контрол, Обединени сдружения „Подвитошка яка", Гражданско сдружение „Хармония" и Коалиция за устойчиво развитие, които са подали сигнала,у смятат, че мълчанието се дължи на факта, че посочените в документите фирми са близки до депутата от ДПС Делян Пеевски.
Ето какво пише в сигналите, на които кой знае защо някой не иска да обърне внимание.
Към момента в НКЖИ функционира мащабна схема за източване на публични средства в особено големи размери. Това става главно при усвояването на средствата предоставяни от БДЖ за поддържане и развитие на железопътната инфраструктура.
– В периода 2010-2012 НКЖИ е провела 20 аварийни поръчки (чл. 90 от ЗОП договаряне бе » обявление) на обща стойност над 120 млн. лв без ДДС или около 142 млн. лв с ДДС. Само през 2012 г. са възложени 13 аварийни поръчки на обща стойност 77,6 млн. лв без ДДС или около 93.2 млн. лв с ДДС.
– Тръжните документи и техническите спецификации на всички поръчки са еднотипни и почти идентични, макар че касаят различни обекти, което означава че при тяхното възлагане се е прилагала една и съща схема.
– Повечето от поръчките не попадат в казуса аварийни (договаряне без обявление чл. 90 от ЗОП), поради факта че ситуации са възникнали поради ненавременна и неправилна поддръжка на жп инфраструктурата. От една страна поръчките са възложени като аварийни, а от друга се отчитат от НКЖИ като обекти, реализирани в изпълнение на инвестиционната програма на НКЖИ с капиталов трансфер водещи до придобиване на нови ДМА. Подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура и повишаване на скоростите по жп мрежата.
Цените за изпълнение на предвидените работи надвишават с над 2, 3 и повече пъти пазарните цени. Строителните работи са извършвани без реално приети проекти.
– За изпълнението на аварийните поръчки са канени едни и същи компании, без реална обосновка защо точно към тях са отправени покани за изпълнение на аварийните поръчки. Всички поръчки се печелят от много ограничен кръг фирма, близка до генералния директор на компанията (Крам комплекс) и фирми близки и гравитиращи около Водстрой АД. В схемата е включено и ДП ТСВ, като след сключване на аварийни договори, предприятието превъзлага работите на същите компании.
Някои фрапиращи данни и примери
• През 2012 г. за авариен ремонт на 355 м. Железен път в междугарието Самоводене-Велико Търново по 4-та жп линия след провеждане на три аварийни процедури са изразходвани публични средства в общ размер на 16 127 534 лв. без ДДС или цена над 45 млн. лв без ДДС на 1 км железен път.
• Поръчка за авариен ремонт в междугарието Черниче – Пейо Яворов. В рамките на поръчката е укрепен и ремонтиран 175 м. железен път за стойност в размер 6 771 841 лв. без ДДС или цена около 40 млн. лв/км.
• Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км 182+780 до км 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия. Укрепени и ремонтирани 150 & железен път на обща стойност 6 991 223 лв. или 46 млн. лв/км.
Аварийно укрепителни и възстановителни строително-ремонтни работи по железен път от км 103+100 до км 103+650 в междугарието Ловеч – Троян по 24-та главна жп линия Свищов-Троян. Укрепени и ремонтирани 500 м. железен път на обща стойност 4 821 280 м. или 8,8 млн. лв/км.
Ако се изведат данни за новопостроените или в процес на строителство жп линии финансирани по ОПТ чието изпълнение е възложено с открити процедури и на база пазарни цени ситуацията е следната:
• Проект за реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград-турска граница за скорост 160-200 км/м . Изградена нова жп линия с дължина 17.6 км. като в рамките на проекта с изграден и най-големият жп мост в България с дължина 460 м. Обща стойност на договора е 70 млн. лв. или около 3.9 млн. лв/км. за ново строителство.
•Реконструкция и електрификация на жп отсечката Димитровград – Свиленград, изграждане на изцяло нова жп линия н електрификация за скорост 160-200 км/ч с дължина около 70_км, Обща стойност на сключените договори 152 млн.лв или около 2.2 млн. лв/км за ново строителство
•Септември – Пловдив модернизация на 52 км. двойна железопътна линия и електрификация за скорост 160 км/ч обща стойност на сключените договори за строителство I57,8 млн.лв или приблизителна цена на километър около 3.1 млн. лв/км.
Направените по-горе сравнение показва фрапиращи разлики (в пъти), между установените пазарни цени и тези, на които са изпълнявани "аварийните" обекти. Трябва да се има предвид че цените по посочените по горе европейски проекти са за ново строителство, а не за ремонт или рехабилитация.
Рамково споразумение, пораждащо и прикриващо схема за източване на огромни публични ресурси.
След като в периода от 2010 до средата на 2013 г. почти всички поръчки в НКЖИ се възлагат като аварийни по чл. 90, т.4 на ЗОП в средата на 2013 г. след проведена процедура всички дейности по ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от жп инфраструктурата, които трябва да се възлагат на външни изпълнители с финансиране от Държавен бюджет и инфраструктурни такси бяха възложени за 4 г. на много тесен кръг от фирми чрез рамково споразумение.
Планираният обем от работи, който трябва да се възложи като конкретни договори за период от 4 г. чрез рамковото споразумение е около 450 млн. лв. Кръгът от фирми се състои от "Крам Комплекс", "Водстрой 98", Трейс, ДП ТСВ, Енерджи Груп, Енемона.
Рамково споразумение е с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване u възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции" както следва:
• Позиция I – Ремонт на железния път и съоръженията към него.
• Позиция 2 – Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура.
• Позиция 3 – Ремонт и поддръжка на сградна инфраструктура.
• Позиция 4 – Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната и ифраструктура.
По принцип използването на рамкови споразумения е подходящо само при периодично повтарящи се доставки или при периодично повтарящи се дейности по поддръжка на елементи от жп инфраструктурата. След сключването на цитираното рамковото споразумение, всички поръчки за строителство, включително и изпълнението на инвестиционни проекти й аварийни обекти за 4 г. ще се изпълняват от посочения по горе кръг от фирми. Това на първо място ограничава тотално конкуренцията и лишава НКЖИ от възможността да получава по-изгодни оферти за изпълнение на строителни работи чрез провеждане на открити процедури по ЗОП. От друга страна това ще унищожи бизнеса на другите компании, които работят в сферата на жп строителството и ще ги постави в крайно неравностойна ситуация и зависимост. Това е нарушение и на принципите на ЗОП чл.93а, ал.5, където е ясно посочено, че рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията". От посочените по горе факти става ясно, че ситуацията е точна такава.
Порочните практики продължават през рамковото споразумение.
Към момента възлагането на т. нар. аварийни поръчки продължава да се извършва, но в случая чрез рамковото споразумение. Към момента през действащото рамково споразумение само от средата на 2013 г. до сега са възложени поръчки на обща стойност над 120 млн. лв. без ДДС.
По експертна оценка проектните решения за укрепване на железопътните участъци са напълно излишни, технически и икономически необосновани и нецелесъобразни (изграждане на огромни подпорни стени, изливни пилоти, удължаване на тунели, изграждане на плъзгачи, изливане на огромни количества бетон) и обслужват интересите и на няколко компании близки до Генералния Директор (например Крам Комплекс). Посочената компания разполага с пилотна машина, механизация и бетонов възел точно за извършване на такъв тип строителни работи. От друга страна в техническия експертен съвет (ТЕС) към НКЖИ от страна на избраните изпълнители се внасят и одобряват непълни работни проекти, като в последствие без каквато и да е последваща санкция и одобрение проектите се доработват и променят.
Експертен анализ изготвен на базата на геоложките и хидроложките данни за някои от най-фрапиращите участъци показва, че необходимите технически мерки за укрепване, възстановяване и отводняване на тези участъци могат да бъдат изпълнени с много по-малко средства. Допълнително цените, на който се възлагат поръчките са много сериозно завишени. Това води до абсолютно нецелесъобразно разходване и източване на огромни публични средства.
Сравнение между цените на които са възложени някои обекти и пазарните цени за изграждането им.
• „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км.376+850 до км.377+350 в междугарието Дралфа – Търговище път №1 по втора жп линия" – 3 995 355 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3 – 1,4 млн. лв.
• „Аварийно възстановяване стабилитета на откоса чрез изграждане на отводнителни съоръжения от км 6+750 до км 7+880 в междугарието Царева ливада – Габрово по 42-ра жп линия – 3 925 925 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3-1,4 млн. лв.
„Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на строителни дейности от км 37+580 до км 37+700 в междугарието Смядово – Комунари по 26-та жп линия Шумен – Комунари" – 2 076 672 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 0,9-1,0 млн. лв.
„Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец – Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№20, 21 и 22) по lV-та главна жп линия" – 11 830 078 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 7,0-7.1 млн. лв.
Механизираният ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци Кръстец от км 190+510 до км 192+935, от км 195+950 до км до км 197+914 и подновяването и реконструкцията на гара Кръстец (коловози №№1,2,3 и 4) 15 639 947 лв. без ДДС – реална пазарна цена съгласно обхвата около 9,3-9,4 млн. лв.
Дадените по-горе цени на които са сключени договорите, са без непредвидените 10%, като тези суми допълнително се усвояват по всички обекти.
За Плачковци-Кръстец и Кръстец-Радунци е договорено увеличение на договорната цена с по над 1 млн. лв на договор.
4. Обобщение на данните за последните 3 г. показва, че чрез аварийните поръчки за ремонт и укрепване на около 12 км. малодеятелни и нерентабилни жп линии са разходвани средства в размер над 150 млн. без ДДС. По пазарни цени за тези средства може да се построи и оборудва над 40 км. нова скоростна жп линия (за скорости 160-200 км/ч) или да се модернизира основно над 90 км.
Поръчките за аварийни укрепвания на железопътната инфраструктура се възлагат с еднотипни задания н технически решения без значение от участъците, които трябва да се укрепват. План сметките за възлагане на поръчките са безкрайно завишени.
Доставка на релси
В края на февруари НКЖИ е закупила около 6 700 тона железопътни релси през софийска стокова борса в нарушение на разпоредбите на ЗОП (ЗОП не е предвидено такъв тип специфични доставки да се търгуват чрез ССБ). По принцип производството на железопътни релси е много специфичен процес. Производители на жп релси в Европа са много ограничен брой големи компании. При положение, че на ССБ никога преди не са се търгували такъв тип стоки за броени дни се появява оферент и се сключва борсова сделка. Доста фрапиращото е, че сделката за релсите е сключена от НКЖИ на цена 2 250 лв. за тон без ДДС (около 1150 евро). Проверка на цените на европейските производители на такъв тип релси показва, че към момента цените на европейския пазар и за България варират в диапазона от 700 евро до не повече от 900 евро на тон, което означава, че само от тази сделка НКЖИ е ощетено най-малко с над 3,5 млн. лв. В допълнение договора за доставка е подписан с абсолютно неизвесга фирма като произхода и качеството на релсите с крайно съмнителен и неясен.
Как се прикрива корупцията?
Според твърдения на гражданските сдружения, внесли сигнала, координатор и вдъхновител на описаните престъпни схеми е депутатът от ДПС Делян Пеевски. Той е човекът, разпъващ "политически" чадър над мафиотските действия на своите съучастници. Много често той си служи с имената на Ахмед Доган, почетен председател на Движението за права и свободи, както и на собственика на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Доган и Василев дори нямали понятие, че имената им са използвани от Пеевски в определени ситуации, твърдят от ссруженията, които дадоха и специална пресконференция неотдавна по тези въпроси.
Действията на Пеевски пък били прикривани от заместник-главния прокурор Борислав Сарафов. Същият има завидно имотно състояние, което въпреки публикации в медиите, не са били проверявани от съответните институции. Сарафов притежава 6 апартамента и къщи в България и жилище в Испания. Последното е закупено от фирма на майка му, която е на 80 години. За същият има разработки в МВР за участие в корупционни практики, но са спрени.
Друг представител на магистратурата, който прикрива съмнителните действия на корумпирания кръг, е директорът на Столичната следствена служба Петьо Велков Петров (Петков). Срещу него са водени три разработки в МВР за корупция – взимане на подкупи. Той обаче е назначен на високия пост с протекцията на депутатът от ДПС Делян Пеевски. Пеевски също е работил в следствието.
Висш служител на МВР комисар Борислав Александров, който оглавява отдел "Престъпления с висока обществена опасност", е човекът, който прикрива незаконната дейност на депутата Делян Пеевски в проституцията. Александров е бил шеф на отдела за борба с проституцията в ГДБОП.
Уточнение: Това пише в сигнала на гражданските сдружения, който е получен на електронната поща на Фрог нюз. Дали изложените факти са достоверни – няма как да установим като медия. Но в описаните сделки има голяма конкретика, което е достатъчно основание прокуратурата да се заеме с тяхното разследване, защото става дума за присвоени десетки милиони – все пари на данъкоплатците. Държавното обвинение и ДАНС по закон трябва да защитават интересите на обществото и да разкриват всякакви злоупотреби, под каквато й форма да са извършвани.

Източник: Classa.bg, 01.07.2014г.

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]