Тръгват търгове за жп София – Елин Пелин и два участъка от жп Пловдив – Бургас

Г-н Янакиев, кои жп обекти са в процес на проектиране? Моля ви за информация кой ги проектира, какъв е срокът за завършване на дейността, със средства по кой механизъм и от коя оперативна програма се финансират?
За подготовка на проектите са подписани 23 договора в периода 21.02.2012 – 20.04.2015 г., като 3 договора са завършени. Според клаузите оставащите 20 договора трябва за бъдат завършени в периода декември 2015 – август 2016 г. Поради тези обстоятелства ДП НКЖИ предприе допълнителни мерки за ускоряване на проектирането от страна на консултантите по договорите и намаляване на времето, необходимо за преглед и приемането на проектните разработки от възложителя.
Изпълнители/консултанти по договорите са "Поввик" АД, ДЗЗД "НЕТ – ИКюИ – УИГ", ДЗЗД "ЕЛИХ", ДЗЗД "ЕЖИС – Евротранспроект", "Ивент дизайн" ООД, "Инфрапроект консулт" ЕООД, "Данго проект консулт" ЕООД, обединение "Рубикон – Ай Си Ай – ИПС", ДЗЗД "Инфраструктурно проектиране", "Продекс БГ", ДЗЗД "ЦИРЛ и КО", "П. Д. Проект 2014", ДЗЗД "НЕТ – ИТАЛФЕР – ИКЮИ", "Евротранспроект", "Вектор – Бул", обединение "СЕ – 22", ЕТ "Ел Транс Инженеринг – ВМ" и ДЗЗД "Тракия консулт".
Всички договори са на стойност 66 901 503,00 лв. без ДДС.
Договорите се финансират по ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.
Усилено са работи по изработването на технически проекти и ПУП на следните проекти:
– Модернизация на железопътната линия София – Септември: участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември
– Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа: развитие на жп възел София, развитие на жп възел Бургас, модернизация на железопътната линия София – Драгоман и модернизация на жп линията София – Перник – Радомир
– Модернизация на железопътната линия София – Видин: участък Видин – Медковец, актуализация и оптимизация на идеен проект за участъка Медковец – Руска Бела – Столник
– Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас, фаза 2.
 
Кои участъци влизат в жп възел София? Кои части от жп възел София се проектират?
Железопътен възел София обхваща участъците между гарите Волуяк – Казичене, Казичене – Столник, Захарна фабрика – София – Курило и гара Биримирци.
По проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" се извършва изработване на технически проекти и ПУП за следните следните гари и жп участъците между тях: Волуяк, Централна жп гара София, Подуяне, Подуяне разпределителна, Искър, Казичене, Столник, София-север, Илиянци, Биримирци и междугарието Казичене – Елин Пелин.
 
Коя част от жп възел София влиза в проекта София – Елин Пелин? Какво представлява проектът София – Елин Пелин? Кога ще се обяви търгът за проектиране и строителство? Защо се върнахте към идеята за инженеринг, след като за останалите проекти тя е неприемлива? Механизмът за свързване на Европа поставя ли изискване за наличие на технически проект?
Единствената част от жп възел София, която попада в проекта за модернизиране на жп линията София – Елин Пелин, е едноименният участък, за който също се изработва технически проект и подробен устройствен план. По същество в рамките на проекта за развитие на жп възел София в участъка от гара Волуяк до гара Елин Пелин ще се проектира още един, трети, жп коловоз, който ще бъде специализиран за извършване на товарни превози.
С проекта за модернизиране на жп линията София – Елин Пелин се предвижда пълна смяна на конструкцията на горното строене на железния път, като се премине от конструкция с релси тип 49 и траверси СТ-4 към конструкция с релси тип 60 и траверси СТ-6 с еластични скрепителни елементи и напълно заварени релси и жп стрелки. На модернизиране подлежи и системата на контактната мрежа, като съществуващата стълбовна линия с окачена на нея полукомпенсирана мрежа ще се замени с нова стълбовна линия, изградена от стоманени стълбове и окачена върху новите стълбове компенсирана контактна мрежа. Така и двете системи ще позволят безопасно и надеждно движение на пътническите влакове с максимална скорост 160 км/ч.
Търгът за проектиране и строителство в участъка София – Елин Пелин ще бъде обявен през третото тримесечие на настоящата година.
При проведената през 2014 г. процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за разработване на ПУП и технически проект за участъка София – Елин Пелин, нито една от получените оферти не отговаряше на изискванията на възложителя. Това наложи промяна в стратегията за възлагане на строителството. Участъка София – Елин Пелин се явява важна и неделима част от жп линията София – Пловдив, която е включена в основната мрежа от коридори на Транс-европейската транспортна мрежа.
Финансирането на жп проекти по Механизъм за свързване на Европа не изисква наличие на технически проект.
 
Кои са особеностите на проекта София – Волуяк?
Както вече казах, за участъка Волуяк – Елин Пелин, между гарите Волуяк и Централна жп гара София, ще бъде проектиран и изграден нов жп коловоз за нуждите на товарните превози. Освен това ще бъде оптимизирано и реконструирано стрелковото развитие в Централна жп гара София. Другата особеност е свързана с препоръката на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за запазването на съществуващото приемното здание на гара Волуяк, което ще доведе до затруднения в процеса на проектиране на новото коловозно развитие в гарата.
 
Коя беше причината да изберете София – Елин Пелин и София – Волуяк за кандидати по Механизма за свързване на Европа? На пръв поглед изглеждат дребни…
През юни Европейската комисия одобри финансирането на три нови проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Първият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Елин Пелин и е на стойност е 67 984 600 евро, от които ще получим до 85% от сумата. Вторият проект е за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, който е на стойност 104 571 068 евро. От цялата сума ще получим до 73% от нейната стойност. Третият проект е "Техническа помощ за подобряване изграждането на капацитет за мениджъри на железопътна инфраструктура в страни членки, с право да кандидатстват по кохезионния пакет на Механизма за свързване на Европа". Стойността на този проект е 325 000 евро.
Проектите са избрани поради пълното им съответствие с приоритетите на ЕС и поради тази причина и с реалните шансове те да бъдат одобрени за финансиране по механизма. От друга страна, свързването на сръбската и турската граница с модернизирана жп линия е от изключителна национална важност. Към посочените доводи може да се добавят и реалните възможности за бързо започване на строителството в тези участъци.
През втория период на кандидатстване за финансиране по механизма ще бъдат предложени проектите за модернизиране на жп участъците Волуяк – Драгоман, Видин – Медковец и София – Перник.
 
Какво е развитието на проекта за жп възел Бургас: ще се проектира, ще се строи, част ли е все още от Пловдив – Бургас, фаза 2?
Намеренията за реализиране на проекта за жп възел Бургас търпят изменения и развитие в посока към реализация на строителството поотделно на части и обединено с други части от фаза 2 на проекта Пловдив – Бургас.
 
Какво предстои по проекта Пловдив – Бургас, фаза 2?
Част от проекта Пловдив – Бургас, фаза 2, е за модернизация на жп отсечките от Скутаре до Оризово (27 км единична линия за 36 месеца, 40 млн. евро) и Стралджа – Церковски (2 км, 24 месеца). Предстои за тях да бъдат обявени търгове за строителство в най-скоро време. Актуализацията на техническия проект се прави от "Трансгео".
 
Какъв е резултатът за проектите по 2014 – 2020 след Втория комитет за наблюдение на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"? Кои и в какъв състав остават?
Одобреният бюджет на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 по Приоритетна ос І е в размер на 673 млн. евро. Средствата ще бъдат отпуснати за финансиране на железопътните проекти по TEN-T мрежата. През втория програмен период ще се модернизират железопътните участъци Пловдив – Бургас, фаза 2, и Елин Пелин – Септември.
 
А на какъв етап е развитието на проекта София – Видин?
Проектът е разделен на две части и в момента се прави оптимизация на съществуващия проект, за да се намали стойността му почти два пъти – от 2.6 млрд. евро на 1.5 млрд. евро. За Видин – Медковец (64.5 км) се подготвя технически проект и ПУП. Участъкът ще кандидатства за финансиране по Механизма за свързване на Европа през лятото на 2016 г. Очаква се търгът за строителство да бъде обявен в края на 2016 г., завършването на обекта следва да е 2020-2021 г.
Актуализацията на трасето Медковец – София (около 70 км) заменя дългия виадукт с поредица от къси виадукти и тунели.
 
Интервюто взе
Милена ВАСИЛЕВА, gradat.bg