За 20 месеца обновяват жп гара Бургас

 

Договорите с изпълнителите бяха подписани на 14 юли – последните по инвестиционни проекти за ОП"Транспорт" 2007 – 2013

В модернизацията на жп гара Бургас ще бъдат инвестирани над 8 млн. лв. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на подписването на договорите за строителство и строителен надзор за съоръжението, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Това е третият обект от проекта

 "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата
 – "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап", който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП "Транспорт". Общата стойност на проекта надхвърля 96 млн. лв. Рехабилитацията на Централна жп гара струва 57 007 874 млн. лв., ремонтът на жп гара Пазарджик – 3.6 млн. лв., а на гара Бургас цената на изпълнителя е 9 511 561 лв.
Строител е обединение ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас", София, съставено от "Технострой България", "Билдинг" ЕООД и "Съником" ЕООД. Строителен надзор упражнява "Рубикон – ЕнАр 1".
В рамките на проекта ще се обнови приемната сграда, ще се извърши реставрация на фасадата, ще се вградят модерни инсталации, ще се обновят пероните и ще се осигури достъп за хората с намалена подвижност. Това ще стане в рамките на 20 месеца. От тях 2 месеца трае проектирането.

Първата сграда на гара Бургас
е построена в началото на XX век и е една от първите железопътни гари в България. Зданието е изграждано на три етапа в периода от 1908 до 1929 г. Гарата е обявена за архитектурен паметник. За времето си тя е била модерно здание във функционално и в естетическо отношение. След близо 100-годишната експлоатация без основни ремонти, както и поради големия пътникопоток, преминаващ ежедневно през приемното здание, строителните елементи на сградата са силно амортизирани. Дограмата е остаряла, от покрива прониква дъждовна вода, нарушена е хидроизолацията под коловозите, има течове по тавана и стените. Това води до значителни енергийни загуби и налага пълната й рехабилитация.
Според арх. Росица Йовчева, която е част от екипа на изпълнителя, проектът е интересен, иска се внимателна работа, за да се запази силуетът на старата сграда, като се постигне енергиен ефект с обновяването й.
Според Севдалин Вълнаров, представител на супервайзъра "Рубикон – ЕнАр 1", най-важното за жп гара Бургас е фактът, че е паметник на културата.
Сградата е с РЗП 3838 кв.м, изпълнена е на два етажа, със сутерен, с две фасади към предгаровия площад и градина – на север и изток. Кула с четири часовника завършва композицията. Архитектурата на сградата съчетава стила модерен с елементи на барок и сецесион. Тя е паметник на културата. По тази причина  техническото задание за процедурата беше съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство.

Тръжните оферти за жп гара Бургас
бяха отворени на 23 май 2013 г., пет месеца по-късно бяха отворени ценовите оферти, а след оповестяването на трите кандидата: ДЗЗД "Девня Строй Инженеринг", Варна; ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас", София; "Гара Пиргос 2013" ДЗЗД, Пловдив, започнаха обжалванията. Така договорите с изпълнителите бяха подписани девет месеца след отварянето на ценовите оферти.
о Най-ниската цена предложи ДЗЗД "Девня Строй Инженеринг", Варна, съставено от "Девня Трейд", "Гигастрой" ООД и "Евробилдинг Инженеринг" ООД. Кандидатът получи 28 точки от техническата оферта – от тях 10 са за предложението за проектиране, 12 – за методология и технология на строителството и 6 – за организация и ключов експертен персонал. Цената на дружеството беше 6 069 828 лв. без ДДС, или най-ниската цена, 10% аванс, така крайната цена стана 8 012 172 лв. Нейната оферта обаче се оказа с 20% по-ниска от средната на останалите и това не й дада възможност да бъде първа.
о Изпълнителят ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас", София, включва "Технострой България", "Билдинг" ЕООД и "Съником" ЕООД. Той събра 21 точки от техническата оферта, като 8 точки са от предложението за проектиране, 11 – за методология и технология на строителството, а 2 точки – за организация и ключов персонал. Цената на изпълнителя е 7 205 789 лв. без ДДС, заявеният аванс е 9% от договорената стойност, или 648 521 лв., а крайната цена е 9 511 561 лева.
о Третият кандидат – "Гара Пиргос 2013" ДЗЗД, Пловдив, съставена от "Интегрирани пътни системи" АД – водещ партньор, "Инфраструктурна компания" АД – партньор 1, "Вамос" ООД – партньор 2, и "Екоарт инженеринг" ЕООД – партньор 3. Обединението има 27 точки от техническото предложение, като 10 са за проектиране, 11 –  за методология и технологии и 6 за ключови експерти. Цената му беше 9 056 336 лв. без ДДС, предложеният аванс – 900 000 лева, което е 9.94% от договорната стойност, или крайна цена 11 193 632 лева.
По рано от процедурата отпадна ДЗЗД "Реминг и Планекс" Варна, което се състои от "Реминг и Ко" – Словакия, съставено от своя страна от "Реминг Консулт" АД и ЕТ "Васил Иванов Костов", а вторият участник е "Планекс България".

Всички проекти по ОП"Транспорт"
следва да приключат до края на 2015 г., за да не бъдат изгубени средствата от Кохезионния фонд. Това означава, че обновяването на жп гара Бургас трябва да бъде завършено предсрочно – за 17 месеца, или финансирането от Кохезионния фонд да предхожда българското, за да бъдат отчетени навреме разходите.

Източник: http://stroitelstvo.info, 21.07.2014г.